Kamerabevakning

Kamerabevakning i våra lokaler

I våra lokaler utför vi kamerabevakning. Nedan följer information kring varför vi övervakar, samt hur du kan utöva dina rättigheter i förhållande till detta.

Ändamålet – varför vi kamerabevakar
Det finns flera anledningar till vår kameraövervakning.

De är följande:

  • Öka säkerheten och tryggheten för anställda, besökare och andra som vistas i lokalen
  • Förebygga, upptäcka eller utreda brott
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet
  • Förebygga och förhindra skadegörelse
  • Förebygga att personer som inte har tillträde till lokalen, vistas i lokalen

Rättslig grund och berättigat intresse

Integritetsintrånget
En enskild persons intresse av att inte bli kamerabevakad i lokalen kan, utöver en potentiell önskan om att inte vara bevakad, vara att individen inte önskar att sina handlingar blir upptagna i videoformat. Anledningarna till detta kan vara oändliga, men om en ser till den potentiella vinningen av kamerabevakningen, är detta inte en anledning att inte utföra kamerabevakning.

Behov av kamerabevakning:

Vårt behov av kamerabevakning kan sammanfattas enligt följande:

  • Öka säkerheten och tryggheten för anställda, besökare och andra som vistas i lokalen
  • Förebygga, upptäcka eller utreda brott
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet
  • Förebygga och förhindra skadegörelse

Intresseavvägning
Vi bedömer att behovet väger mer än det potentiella integritetsintrång som kamerabevakningen utgör. Vi anser det också rimligt att den enskilde individen kan förvänta sig att bli kameraövervakad i lokalen, sett till verksamheten i sig.

Berättigat intresse
Berättigat intresse finns utifrån ovan beskrivna ändamål och behov.

Plats och tid för bevakningen
Bevakningen är anpassad, dimensionerad och tidsbegränsad utifrån behoven för lokalen/verksamheten

Lagringstid och behörighet
Lagringstiden är begränsad enligt gällande regler. Antalet personer som har behörighet att titta på det inspelade materialet är begränsat till de högst uppsatta i organisationen.

Föreligger tillståndsplikt?
Nej.

Information om kamerabevakningen
Skyltning och information finns tydligt uppsatt i lokalen.

Rättigheter för den som bevakas
Om du önskar att utöva dina rättigheter i någon form får du gärna höra av dig till oss!